Lausuntoja Malmin lentoaseman terminaalin ja lentokonehallin käyttötarkoitusten muutoskaavasta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lausuntoja Malmin lentoaseman terminaalin ja lentokonehallin käyttötarkoitusten muutoskaavasta

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee mm. Malmin lentoaseman terminaalin ja lentokonehallin eli ns. ykköshallin käyttötarkoitusten muutoskaavaa (4844-5 Malmin lentoaseman rakennukset, Dnro 2016-010897) tiistaina 21. marraskuuta. Tässä eräitä poimintoja asiakirjoista:

Kiinteistöviraston tonttiosasto on todennut 8.2.2017:

Tonttiosaston näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista osoittaa VP/s-alue katuaukioiksi ja osittain pysäköimisalueeksi, jollaisena se toiminut koko lentokentän toiminnan aikana. Ottaen huomioon lentoasemarakennuksen laajuus autopaikoille on tarvetta asemakaavamuutosalueella jotta toiminnan tarvitsemien autopaikkojen määrä täyttyisi. Lisäksi kulku entiselle lentokenttäalueelle tapahtuu osittain tässä kohtaa olevan portin kautta. Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa harkitsemaan onko tähän kohtaa myös tarvetta osoittaa kulkuyhteys. Lentokonehallin edustalla entisellä asematasolla on tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia ja tämä vaatii pääsyn alueelle. Tässä kohtaa oleva lipputankorivistö voidaan merkitä kaavan säilytettäväksi vaikka alue olisi osaa laajempaa katuaukiota.

Sekä päärakennuksesta:

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset tulisi selventää tulkinnanvaraista KTY/s merkintää joko siten että liiketiloiksi ei lueta kahvilaja ravintolatiloja tai siten, että merkittävästi nostetaan liiketilan osuutta kerrosalasta. Muuten rakennuksen nykyinen kahvila/ravintolatoiminta joudutaan lopettamaan.

Nykyinen kahvila/ravintolatoiminta tarkoittaa Gate 1:stä.

Kaupunginmuseo on todennut lausunnossaan asemakaavamuutoksesta mm. seuraavaa:

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että suunnittelualue käsittää suppeasti ainoastaan lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät irrallisiksi yhteydestään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kenttää ja kiitoteitä tulee tarkastella yhtäaikaisesta lentokenttärakennusten kanssa.

Rakennusviraston lausunnossa on todettu mm. seuraavaa:

Lentokenttäalue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY-alue). Lentoasemarakennus on valittu suomalaisen modernismin merkkiteosten valikoimaan (DoCoMoMo).
Nykyinen kaavaluonnoksessa ehdotettu korttelien ja yleisten alueiden rajaus ei tue alueen kokonaisvaltaista käyttöä ja sen kehittämistä. Asemakaavan muutoksessa katuaukioksi osoitettu, nykyisin pääosin pysäköintialueena toimiva rakennusten välinen aukio tulee liittää osaksi korttelialueita.

Museoviraston lausunto on pitkä, mutta tärkeä kohta mm. sisätilat:

Kaavaluonnoksessa käsiteltyjen rakennusten suojelumääräyksiä tulee niitäkin tarkentaa. Sisätilojen osalta ei ole riittävää suojella ainoastaan huonetilajakoa. Muutoksista huolimatta rakennuksissa on säilynyt runsaasti alkuperäistä kiinteätä sisustusta. Terminaalirakennuksessa erityisesti aula-, sali- porras ja käytävätilat ovat hyvin säilyneet. Hangaarissa merkittäviä elementtejä ovat mm. kuusikulmaisiin ruutuihin valettu betonilattia sekä hallin teräsrakenteet. Suojeltavat sisätilat ja niiden säilytettävät ominaispiirteet tulisikin määritellä tarkemmin. Erityisesti terminaalirakennuksessa tulisi myös pohtia tarvetta ohjata arkkitehtonista eheyttä palauttavia toimenpiteitä.

Rakennusvalvontavirasto on todennut seuraavaa:

Nykyisen kaavaluonnoksen kaava-alue on rajattu tiukasti koskemaan vain lentokenttärakennuksia ja niiden välitöntä lähiympäristöä. Tiukasti rajattu asemakaava ei saa kahlita lentokentän kehittämistä kokonaisuutena. Huomioitava sekä rakennusviraston että kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotoissaan esiin nostama VP/s –alueen nykytila pääosin parkkipaikkana.

KTY-merkinnässä on mahdollistettu hyvin paljon eri toimintoja. sr-1 –merkinnässä on kuitenkin maininta ettei huonejakoa saa olennaisesti muuttaa. On huomioitava, etteivät eri kaavamääräykset ole keskenään ristiriidassa ja että esimerkiksi toimintojen edellyttämät palo-osastoinnit ovat toteutettavissa asemakaavan puitteissa. KTY-merkintä mahdollistaa paljon toimintoja mutta liiketilan määrä on rajoitettu 5 %. Kuitenkin kaavamerkinnässä on mahdollistettu useita erilaisia liiketoimintoja. Kiinteistöviraston tonttiosasto on kannanotossaan huomauttanut, että liiketilaa on vähemmän kuin rakennuksessa tällä hetkellä on toiminnassa. Kaavassa on varmistettava liiketilojen riittävyys.

Ainoa taho, joka ei ole antanut jossain määrin kriittistä lausuntoa kaavaehdotuksesta on Helen Oy.

Muita Malmin lentoaseman RKY-alueeseen liittyviä huomenna kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä olevia asemakaavoja ovat uusi Tattarisillan eritasoliittymä kentän eteläpuolelle (4844-3, Dnro 2016-009691) ja Fallkullan tilan kaava (4844-5, Dnro 2016-013170).